hirdetés
hirdetés

Ön­kor­mány­zat­ok + tu­riz­mus

Mér­leg és vár­ha­tó ten­den­ci­ák

Kö­zel 400 pol­gár­mes­ter, par­la­men­ti kép­vi­se­lő és tu­risz­ti­kai szak­em­ber vett részt már­ci­us­ban azon a kon­fe­ren­ci­án, amely az ön­kor­mány­zat­ok és a tu­riz­mus kap­cso­lat­rend­sze­rét pró­bál­ta fel­tár­ni.

hirdetés

Dr. Bu­dai Zol­tán he­lyet­tes ál­lam­tit­kár is­mer­tet­te az el­múlt év ered­mé­nye­it: a tu­riz­mus be­vé­te­lei 17,9 szá­za­lék­kal 4388 mil­lió euróra nőt­tek, a tu­risz­ti­kai de­vi­za­egyen­leg 15,6 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dé­se dön­tő­en já­rult hoz­zá a kül­ke­res­ke­del­mi mér­leg sta­bi­li­zá­lá­sá­hoz. A kül­föl­di ven­dég­éj­sza­kák szá­ma 2 szá­za­lék­kal nőtt, bel­föl­di vi­szony­lat­ban vi­szont 4 szá­za­lék­kal csök­kent. A Szé­che­nyi terv tu­risz­ti­kai pá­lyá­za­ta­in 1433 eset­ben nyer­tek, a meg­ítélt tá­mo­ga­tás ös­­sze­ge kö­zel 30 mil­li­árd fo­rint volt. En­nek majd 30 szá­za­lé­kát az ön­kor­mány­zat­ok­nak ítél­ték. Tá­mo­ga­tást ka­pott 42 gyógy­für­dő, 5 gyógy­szál­ló, 11 vár, 7 kas­tély, 4 kong­res­­szu­si köz­pont, 19 öko­tur­isztikai hely­szín, 209 egy­há­zi mű­em­lék és 347 tu­risz­ti­kai ren­dez­vény.

Deszt­iná­ciós mar­ke­ting

Az ös­­sze­füg­gé­sek fon­tos­sá­gát, a deszt­iná­ciós mar­ke­tin­get, a pi­ac­ra irá­nyult­sá­got és a már­ka­po­li­ti­ka fon­tos­sá­gát emel­te ki Szi­jjártó Györ­gyi, a Ma­gyar Tu­riz­mus Rt. mar­ke­ting­igaz­ga­tó­ja. Az idei nem­ze­ti mar­ke­ting­terv a mi­nő­ség­ja­ví­tást és meg­tar­tást szol­gá­ló már­ka­po­li­ti­ká­ra, a dön­té­se­ket meg­elő­ző és meg­ala­po­zó pi­ac- és ha­té­kony­ságelem­zés­re, szé­les kö­rű stra­té­gi­ai együtt­mű­kö­dés­re épül. To­vább tart a ter­mék ala­pú rek­lám­esz­kö­zök ké­szí­té­se. Szét­szórt, kis ha­té­kony­sá­gú hir­de­té­sek he­lyett nagy ha­tó­su­ga­rú nem­zet­kö­zi tv-csa­tor­ná­kon (CNN, BBC, NBC, Dis­cov­ery Chanel, Nation­al Geo­graph­ic) su­gá­roz­zák a Ma­gyar­or­szág­ról szó­ló rö­vid­fil­me­ket. Az idei év­ben az üdü­lés ki­emelt ter­mék, konk­rét aján­la­tok­kal az if­jú­sá­gi, a csa­lá­dos és a sze­ni­or cél­cso­por­tot cé­loz­zák meg. Ki­emelt ré­gió idén Észak-Ma­gyar­or­szág. Foly­ta­tó­dik a bel­föl­di tu­riz­must ösz­tön­ző kam­pány. A kül­föl­di kam­pány kö­zép­pont­já­ban Olasz­or­szág áll. Két ki­emelt té­mát tar­tal­maz a mar­ke­ting­terv, az öko­tur­iz­must és a ma­gyar vi­lág­örök­sé­gi hely­szí­ne­ket. A je­len­lé­vők át­ve­het­ték a „Vi­rá­gos Ma­gyar­or­szág­ért” kör­nye­zet­szé­pí­tő ver­seny ne­ve­zé­si lap­ja­it. (A ver­seny 1990-ben in­dult, és Ma­gyar­or­szág 1994 óta vesz részt ben­ne. Az évek során a részt ve­vő ön­kor­mány­za- t­ok szá­ma 74-ről 360-ra nőt­t.)

Pá­lyá­za­ti le­he­tő­sé­gek

Dr. Ruszinkó Ádám, a GM egész­ség­tu­risz­ti­kai alpro­gramjá­nak ve­ze­tő­je össze­fog­lal­ta az el­múlt év ilyen irá­nyú pá­lyá­za­ti ered­mé­nye­it és a Szé­che­nyi terv­ben idén meg­pá­lyáz­ha­tó le­he­tő­ség­et. Ezek a gyó­gy-well­ness fej­lesz­té­se­ken túl a te­le­pü­lés­kép ja­ví­tá­sá­ra, az üdü­lő­he­lyek inf­rast­ruk­tu­rá­lis és kör­nye­ze­ti fej­lesz­té­sé­re, meg­va­ló­sít­ha­tó­sá­gi ta­nul­má­nyok ké­szí­té­sé­re, ok­ta­tás­ra és a mar­ke­ting­re is ki­ter­jed­nek. Ha­tá­ro­zott for­mát öl­tött az ön­kor­mány­zat­ok­nak szó­ló üze­net: egy-­e­gy ob­jek­tum lé­te­sí­té­se még nem hoz­hat­ja meg a várt ered­mé­nye­ket. Ha a te­le­pü­lés­kép nem tisz­ta, von­zó és vi­rá­gos, ha a ven­dég­gel ide­gen­nyelv-tu­dás hi­á­nyá­ban nem tu­dunk szót ér­te­ni, ha az új gyógy­szál­ló­ból hi­ány­zik a szak­em­ber, ha nincs egyéb prog­ram­le­he­tő­ség, ha nincs deszt­iná­ciós mar­ke­ting, a fej­lesz­tés nem éri el cél­ját. En­nek a komp­lex fel­adat­rend­szer­nek a tel­je­sí­té­sé­hez kell a he­lyi „kar­mes­ter” az ön­kor­mány­zat ál­tal ve­ze­tett, szak­ér­tők­ből fel­ál­ló te­le­pü­lé­si tes­tü­let. Ezt or­szá­gos egye­sü­lé­sek nem he­lyet­te­sít­he­tik, bár ör­ven­de­tes, hogy meg­ala­kult a MEME (Ma­gyar Egész­ség­tu­riz­mus Mar­ke­ting Egye­sü­let), a Ma­gyar Well­ness Tár­sa­ság, és lét­re­jött az MT. Rt. ke­re­té­ben az Egész­ség­tu­riz­mus Iro­da.

Ve­len­cei si­ker­tör­té­net

Az ön­kor­mány­zat­ok szá­má­ra a leg­gya­kor­la­tibb tá­jé­koz­ta­tást egy má­sik, már si­ke­re­ket el­ért ön­kor­mány­zat nyújt­hat­ja. Idén Ve­len­ce kép­vi­se­le­té­ben Oláh­né Surányi Ág­nes is­mer­tet­te tu­risz­ti­kai stra­té­gi­á­ju­kat. Ve­len­ce ta­valy ezüst­dí­jas lett a Vi­rá­gos Ma­gyar­or­szág­ért ver­seny­ben. Olyan jól si­ke­rült a la­kos­ság moz­gó­sí­tá­sa, hogy 4-500 he­lyi la­kos ön­kén­tes mun­ká­val lá­tott hoz­zá a kö­zös zöld fe­lü­le­tek ki­ala­kí­tá­sá­hoz. A ve­len­cei ön­kor­mány­zat a tu­riz­mus­ból be­folyt jö­ve­del­mét tel­jes egé­szé­ben vis­­sza­for­gat­ja az ide­gen­for­ga­lom­ba. In­du­lás­kor meg­ha­tá­roz­ták a te­le­pü­lés adott­sá­ga­i­nak meg­fe­le­lő tu­risz­ti­kai stra­té­gi­ai prog­ram­ju­kat: a csa­lá­di tu­riz­mus­ra épí­te­nek, ezért az ezt za­va­ró nagy ren­dez­vé­nyek­ről in­kább le­mon­da­nak. Terv­sze­rű­en fej­lesz­tik a tó kör­nyé­ké­nek kí­ná­la­tát (pld. ke­rék­pá­ros utak), kö­zép- és hos­­szú tá­von a gyó­gy-well­ness fej­lesz­té­se­ket. Tá­mo­gat­ják azo­kat a he­lyi vál­lal­ko­zó­kat, akik tu­risz­ti­kai vál­lal­ko­zás­ba kez­de­nek. Ve­len­ce pél­dá­ja szem­lél­te­ti, hogy ahol a he­lyi tu­riz­mus egész­sé­ge­sen fej­lő­dik, el­kö­te­le­zett pol­gár­mes­te­rek és tes­tü­le­tek áll­nak a hát­tér­ben. A vál­lal­ko­zó és az ál­la­mi tá­mo­ga­tás együt­te­sen is csak ak­kor si­ke­res, ha eh­hez a te­le­pü­lés ön­kor­mány­za­ta ös­­sze­han­golt tu­risz­ti­kai hát­te­ret biz­to­sít.

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Találkozzunk a Facebookon!

Kiadónk társoldalai