hirdetés
hirdetés
Keresés
Rendezés:
Találatok száma: 2
#1
Turizmus Online >> turizmus online >> Hotel
2012-12-19

Mindössze 4 éve jelent meg a kontinensen, mára már 10 hotellel Ausztrália legnagyobb felső kategóriás szállodamárkája lett a Pullman.

#2
Turizmus Online
2002-06-10

Ju­go­szlá­vi­án kell ke­resz­tül­vág­nia an­nak, aki vo­nat­tal uta­zik mon­te­neg­rói úti cél­ja fe­lé. Az Ad­ria Kon Ti­ki Tours meg­hí­vá­sa jó­vol­tá­ból az uta­zá­si iro­dák és a saj­tó kép­vi­se­lő­i­ből ös­­sze­gyúrt kis csa­pat is így tett. A Ju­go­szlá­via és Mon­te­neg­ró kö­zött hú­zó­dó jel­ké­pes or­szág­ha­tárt át­lép­ve, fen­sé­ges és fé­lel­me­te­sen ma­gas he­gyek kö­zött, vi­a­duk­to­kon át és meg­an­­nyi alag­úton ke­resz­tül visz az út Bar­ba, a ki­kö­tő­vá­ros­ba. A sza­bad­kai át­szál­lás és a ren­ge­teg ál­lo­más hát­rál­tat­ja a gyors meg­ér­ke­zést, ami így be­le­te­lik 16 órá­ba. A ju­go­szláv kor­mány az Eu­ró­pai Uni­ó­nál ki­lin­csel, hogy tá­mo­ga­tást sze­rez­ze­n a Szabadka–Belgrád–Bar au­tó­pá­lya meg­épí­té­sé­hez.

hirdetés
hirdetés
hirdetés