hirdetés
hirdetés

Szál­lo­da­szö­vet­ség ta­va­szi köz­gyű­lés

A for­ga­lom to­váb­bi vis­­sza­esé­sé­re szá­míta­nak

A ko­ráb­bi évek­ben meg­szo­kott nyüzs­gés he­lyett vi­szony­la­gos csend és nyu­ga­lom fo­gad­ta Ba­la­ton­fü­re­den a Ho­tel An­na­bel­lá­ban a Szál­lo­da­szö­vet­ség ta­va­szi tag­ér­te­kez­le­té­re ér­ke­ző­ket. A vis­­sza­fo­gott­ság oka vi­szony­lag egy­ér­tel­mű: a ta­valy ta­pasz­talt szál­lo­dai for­ga­lom­csök­ke­nés az idén is foly­ta­tó­dik, és ke­ve­sen lát­ják még a fényt az alag­út vé­gén.

hirdetés

A ta­nács­ko­zás egyik leg­in­kább várt elő­adó­ja, dr. Probáld Ákos, a Köz­pon­ti Sta­tisz­ti­kai Hi­va­tal fő­osz­tály­ve­ze­tő­je sem tud­ta túl sok jó­val ke­cseg­tet­ni az egy­be­gyűl­te­ket az ez idei el­ső ne­gyed­év sta­tisz­ti­ká­i­nak ér­tel­me­zé­se so­rán. Elő­adá­sá­ból ki­de­rült, hogy az év el­ső há­rom hó­nap­já­ban 866 ezer ven­dég 2,3 mil­lió ven­dég­éj­sza­kát töl­tött ke­res­ke­del­mi szál­lás­he­lye­ken, ami kül­föl­di­ek vo­nat­ko­zá­sá­ban 4, bel­föl­di­ek ese­té­ben 3 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dést je­lent az elő­ző év ha­son­ló idő­sza­ká­hoz vi­szo­nyít­va. A kül­föl­di lá­to­ga­tók szá­ma azon­ban 4 szá­za­lék­kal csök­kent, vi­szont 3 szá­za­lék­kal több ma­gyar ha­tár­át­lé­pőt re­giszt­rál­tak, mint egy év­vel ez­előtt. A for­ga­lom azon­ban csak az uk­rán és a szlo­vák ha­tár­sza­ka­szon nőtt. A Ma­gyar Nem­ze­ti Bank elő­ze­tes ada­tai sze­rint az ide­gen­for­ga­lom­ból 696 mil­lió euró de­vi­za­be­vé­tel szár­ma­zott, ami fo­rint­ra át­szá­mol­va 17 szá­za­lék­kal ke­ve­sebb, mint egy év­vel ko­ráb­ban. Ja­nu­ár–már­ci­us fo­lya­mán a ha­zai szál­lo­dák át­la­go­san 35 szá­za­lé­kos ki­hasz­nált­ság­gal üze­mel­tek, ami meg­fe­lel az elő­ző évi adat­nak. A leg­ma­ga­sabb fog­lalt­sá­got, 52 szá­za­lé­kot, szo­kás sze­rint az öt­csil­la­go­sok ér­ték el ezen idő­szak­ban. A szál­lás­hely-szol­gál­ta­tás és a ven­dég­lá­tás ága­zat­ban az árak 11 szá­za­lék­kal emel­ked­tek.

Dr. Probáld Ákos ar­ra is vál­lal­ko­zott, hogy az im­már vég­le­ges­nek te­kint­he­tő ada­tok bir­to­ká­ban ér­tel­mez­ze a ta­va­lyi évet. Vé­le­mé­nye sze­rint a kor­mány­zat po­zi­tív ki­je­len­té­sei el­le­né­re is el­lent­mon­dá­sos a tu­riz­mus ta­va­lyi ered­mé­nye, ugyan­is a kulcs­mu­ta­tók ket­tő ki­vé­te­lé­vel vis­­sza­esés­ről ta­nús­kod­nak. Rá­adá­sul a csök­ke­nő szá­mú be­uta­zó kö­zött to­vább csök­kent a Né­met­or­szág­ból, Auszt­ri­á­ból és a töb­bi OECD-államból szár­ma­zók szá­ma, és meg­le­pő mó­don hos­­szú idő után a ven­dég­éj­sza­kát te­kint­ve még a bel­föl­di tu­riz­mus is vissza­esett. 2001 vé­gén 996 utaz­ta­tó szer­ve­zet mű­kö­dött Ma­gyar­or­szá­gon, a szer­ve­zett for­má­ban ha­zánk­ba lá­to­ga­tó kül­föl­di­ek, il­let­ve a kül­föld­re lá­to­ga­tó ma­gya­rok szá­ma az elő­ze­tes ada­tok sze­rint 2001-ben 8, il­let­ve 11 szá­za­lék­kal esett vis­­sza. To­vább­ra is igaz az a tény, hogy a Ma­gyar­or­szág­ra be­uta­zó kül­föl­di­ek több­sé­ge nem va­ló­di tu­ris­ta, aki csak egy na­pot ma­rad ná­lunk, és nem vesz igény­be ke­res­ke­del­mi szál­lás­he­lyet.

A fő­osz­tály­ve­ze­tő ki­tért ar­ra is, hogy az EU-s jog­har­mo­ni­zá­ció ke­re­té­ben előb­b-utóbb szük­ség lesz a non­prof­it szál­lás­he­lyek for­gal­má­nak, il­let­ve a la­kos­sá­gi ke­res­let­nek a mé­ré­sé­re. A KSH to­váb­bi ter­vei kö­zött sze­re­pel egy inter­netes szál­lo­dai gyors­je­len­tés ös­­sze­ál­lí­tá­sa is, amely a tárgy­idő­szak után 8-10 nap­pal már meg­je­len­het­ne. A szak­ma így szin­te azon­nal meg­tud­hat­ná az ak­tu­á­lis ten­den­ci­á­kat. Eh­hez ön­kén­tes adat­szol­gál­ta­tók­ra van szük­sé­ge a KSH-nak. Niklai Ákos ét­te­rem­tu­laj­do­nos, az IMOSZ el­nö­ke azt a so­kak ál­tal sok­fé­le­képp meg­vá­la­szolt kér­dést szö­gez­te a sta­tisz­ti­kus mel­lé­nek, hogy a GDP va­jon hány szá­za­lé­kát ad­ja a tu­riz­mus ha­zánk­ban. Van ugyan­is, aki 4, meg van, aki 10 szá­za­lék­ra te­szi ezt az arányt. Probáld Ákos vá­la­szá­ban ki­fej­tet­te, hogy ob­jek­tív mó­don a je­len­le­gi ada­tok bir­to­ká­ban nem le­het egy­ér­tel­mű­en vá­la­szol­ni er­re a kér­dés­re. Eh­hez a so­kat em­le­ge­tett tu­riz­mus sza­tel­lit szám­lá­ra len­ne szük­ség, ami vél­he­tő­en 2-3 éven be­lül meg­va­ló­sul. A leg­na­gyobb gon­dot az ad­ja, hogy el kel­le­ne dön­te­ni szé­les kö­rű meg­kér­de­zé­sek ré­vén, hogy egyes te­rü­le­tek, pél­dá­ul a vas­úti sze­mély­szál­lí­tás tel­je­sít­mé­nyét mi­lyen arány­ban le­het­ne a tu­riz­mus­nál be­szá­mí­ta­ni.

Bu­da­pes­ti ten­den­ci­ák

A köz­gyű­lé­sen Üsztöke Bo­tond, a Szál­lo­da­szö­vet­ség bu­da­pes­ti ta­go­za­tá­nak ve­ze­tő­je is­mer­tet­te a fő­vá­ro­si szál­lo­dák kö­ré­ben vég­zett fel­mé­ré­sük ered­mé­nyét. A 47 bu­da­pes­ti ház­ra ki­ter­je­dő vizs­gá­lat meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a múlt év so­rán a szál­lo­dai for­ga­lom­csök­ke­nés nem szep­tem­ber­ben kez­dő­dött, ha­nem jó­val ko­ráb­ban. Az öt­csil­la­go­sok már ta­valy év ele­jén sem tud­ták hoz­ni az egy év­vel ko­ráb­bi ka­pa­ci­tás­ki­hasz­nált­sá­got, a négy­csil­la­go­sok­nál szep­tem­ber volt a víz­vá­lasz­tó, míg a há­rom­csil­la­gos ka­te­gó­ri­á­ban csak ok­tó­ber kör­nyé­kén je­lent­kez­tek a ba­jok. Ál­ta­lá­nos ten­den­cia, hogy a ka­pa­ci­tás­ki­hasz­nált­ság vis­­sza­esé­se után két hó­nap­pal a szál­lo­da­igaz­ga­tók csök­ken­tik az át­lag­árat. Az ár­csök­ken­tés pe­dig ta­valy ál­ta­lá­nos volt mind­há­rom szál­lo­dai ka­te­gó­ri­á­ban. Az egy ki­ad­ha­tó szo­bá­ra ju­tó ár­be­vé­tel is vis­­sza­esett en­nek meg­fe­le­lő­en. Az idei el­ső ne­gyed­év­ben ugyan né­mi emel­ke­dést mu­tat a ki­hasz­nált­ság a 3-4 csil­la­go­sok­nál, de még nem éri el a ta­va­lyi szin­tet. Szo­mo­rú tény ugyan­ak­kor az üze­mel­te­tők szá­má­ra, hogy az át­lag­ár to­vább csök­kent.

Pes­­szi­mis­ta jós­la­tok

Múlt és je­len szám­ba­vé­te­le után kö­vet­ke­zett Hegyme­gi Já­nos, a Hor­wath Con­sult­ing ta­nács­adó­já­nak elő­adá­sa a ma­gyar szál­lo­da­ipar ez évi vá­ra­ko­zá­sa­i­ról. A cég fel­mé­ré­sé­ből az de­rült ki, hogy a szál­lo­dá­sok több­sé­ge to­vább­ra sem bí­zik a ke­res­let nö­ve­ke­dé­sé­ben, kü­lö­nö­sen rö­vid tá­von nem. Az eu­ró­pai uni­ós csat­la­ko­zás ugyan hoz­hat kon­fe­ren­ci­á­kat és üz­le­ti uta­zó­kat el­ső­sor­ban Bu­da­pest­re, de a fo­lya­ma­to­san bő­vü­lő fő­vá­ro­si ka­pa­ci­tá­sok mi­att ezt ke­vés szál­lo­da fog­ja meg­érez­ni. (Csak az idén 800 új szál­lo­dai szo­bát ad­nak át Bu­da­pes­ten.) A vi­dé­ki szál­lo­dá­sok kö­ré­ben töb­ben van­nak, akik a for­ga­lom nö­ve­ke­dé­sé­re szá­mí­ta­nak.

A Bu­si­ness Mo­ni­tor 2002 fel­mé­ré­sé­nek ke­re­té­ben so­kan mi­nő­sí­tet­ték egyéb­ként gyen­gé­nek a Ma­gyar Tu­riz­mus Rt. külképviselőinek mun­ká­ját. A fel­mé­rés ki­ter­jedt az on-­line fog­la­lá­si esz­kö­zök hasz­ná­la­tá­ra is. 56 szál­lo­da meg­kér­de­zé­se alap­ján úgy tű­nik, hogy 93 szá­za­lé­kuk ren­del­ke­zik sa­ját hon­lap­pal, ez­zel szem­ben sa­ját fog­la­lá­si le­he­tő­ség­gel már csak 72 szá­za­lék bír.
A fog­la­lá­sok­nak azon­ban még min­dig csak 2 szá­za­lé­ka tör­té­nik ezek­ben a há­zak­ban elekt­ro­ni­kus úton, ami nem is cso­da, mi­vel 94 szá­za­lé­kuk csak a rack rate-et te­szi fel a vi­lág­há­ló­ra, ak­ci­ós aján­la­tot nem. A Szál­lo­da­szö­vet­ség­gel kap­cso­la­tos in­for­má­ci­ók egyéb­ként im­már el­ér­he­tők a szak­mai szer­ve­zet hon­lap­ján, a www.hah.hu cím alatt is.

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Találkozzunk a Facebookon!

Kiadónk társoldalai