hirdetés
hirdetés

BTH Tu­risz­ti­kai Szol­gál­ta­tó Kht.

Ha 2002, ak­kor Bu­da­pest

Olyan so­kan jöt­tek el a BTH Tu­risz­ti­kai Szol­gál­ta­tó Kht. már­ci­us 26-i saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­já­ra a Ho­tel Gel­lért­be, hogy aki ké­sett, an­nak csak ál­ló­hely ju­tott, szin­te egy tűt sem le­he­tett le­ej­te­ni. Fe­ke­te Lász­ló, a BTH ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja be­mu­tat­ta cé­gét, fel­ada­ta­it, hogy ala­kult a fő­vá­ros­ban 2001-ben a ven­dég­éj­sza­kák szá­ma, ar­ról is in­for­mál­ta a szak­mai hall­ga­tó­sá­got, mi­lyen mé­di­á­ban ír­tak, tu­dó­sí­tot­tak ta­valy Bu­da­pest­ről, és mi­lyen meg­je­le­né­sek vár­ha­tók az idén. A pre­zen­tá­ció vé­gén kér­dé­sek­kel zá­po­roz­ták az igaz­ga­tót: köz­biz­ton­ság, par­ko­lás, tu­ris­ták köz­le­ke­dé­se a fő­vá­ros­ban, ezek a té­mák ér­de­kel­ték leg­in­kább a hall­ga­tó­sá­got.

hirdetés

2001. au­gusz­tus 1. – et­től a nap­tól hív­ják az ad­di­gi BTH-t BTH Bu­da­pes­ti Tu­risz­ti­kai Szol­gál­ta­tó Kht.-nek. A Fő­vá­ro­si Ön­kor­mány­zat­tól ta­valy 250 mil­lió Ft-ot kap­tak, idén 257 mil­li­ó­ra van ígé­re­tük. A BTH Kht. sa­ját be­vé­te­le 2001-ben 310 mil­lió fo­rint volt, idén en­nél 100 mil­lió fo­rint­tal töb­bet re­mél­nek. A ven­dég­éj­sza­kák ala­ku­lá­sá­ban ter­mé­sze­te­sen a New York-i ese­mé­nyek is nyo­mot hagy­tak fő­vá­ro­sunk­ban, míg ja­nu­ár­tól au­gusz­tu­sig 10 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dést re­giszt­rál­tak, szep­tem­ber 11-ét kö­ve­tő­en mí­nusz 4,3 szá­za­lé­kos vis­­sza­esés kö­vet­ke­zett be.

Ran­gos név­sort hall­hat­tunk a nem­zet­kö­zi saj­tó­ból, hol és mi­lyen mó­don ad­tak hírt a fő­vá­ros­ról. Elle, Reisema­gas­in, Trav­el Insid­e, Die Welt, Rai, Muzzik Tv, France 2 – csak né­hány az elő­ke­lő név­sor­ból. Olyan úti­könyv­ben is sze­re­pelt Bu­da­pest­ről cikk, ame­lyet a TUI ös­­szes lá­to­ga­tó­ja meg­ka­pott. Idén spa­nyol, finn, hol­land, oszt­rák, né­met, sváj­ci meg­je­le­né­se­ket ké­szí­te­nek elő. A vi­lá­gon min­de­nütt köz­ked­velt Trav­el Chan­nelben (80 millió néző!) is sze­re­pel pél­dá­ul Bu­da­pest, a BTH Kht. ügyes szer­ve­zé­se foly­tán.

Majd be­szá­mo­lót hall­hat­tunk a kü­lön­bö­ző ki­ad­vány­ok­ról, a si­ke­res BTH Hír­le­vél­ről, és meg­tud­hat­tuk azt is, idén a Bu­da­pest Guide-ot an­gol, né­met, fran­cia, spa­nyol, olasz nyel­ven is ki­ad­ják. Már mű­kö­dik a www.bu­dapestin­fo.hu inter­netes ol­dal, ke-resztlinkekkel bő­ví­tik fo­lya­ma­to­san és a web­site-ot is ál­lan­dó­an bővítik. Az inter­netes ol­dal lá­to­ga­tott­sá­ga hét­ről hét­re egy­re nő, ho­lott tény, van mel­let­te két ka­lóz­ol­dal is, ahol szin­tén Bu­da­pest ne­ve­ze­tes­sé­ge­it mu­tat­ják be – il­le­gá­li­san. A BTH Kht. fo­tó­so­ro­za­tot ké­szí­tett a fő­vá­ros­ról, a ké­pe­ket ha­ma­ro­san meg­néz­he­tik, le­tölt­he­tik az ol­da­luk­ra lá­to­ga­tók.

Vé­gül Fe­ke­te Lász­ló be­szá­molt ar­ról, hogy a fő­vá­ros­ban új, a tu­ris­tá­kat se­gí­tő táb­lá­kat, fel­ira­to­kat he­lyez­tek el min­den főbb, frek­ven­tált pon­ton, új pik­to­gra-m­ok­kal és an­gol fel­irat­ok­kal. A vá­ros (kri­mi­ná­lis) köz­le­ke­dé­si hely­ze­té­re, a tu­ris­tá­kat szál­lí­tó bu­szok le­he­tet­len par­ko­lá­sá­ra, és a BKV-el­len­őrök to­le­ran­cia­hi­á­nyá­ra vo­nat­koz­tak a kér­dé­sek, ame­lyek­re az ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó vá­la­szolt. Ami­re nem tu­dott, ígér­te, ha­ma­ro­san a fő­vá­ros ve­ze­tő­i­vel együtt meg­ol­dást ke­res­nek.

Vágó Ágnes
a szerző cikkei

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Találkozzunk a Facebookon!

Kiadónk társoldalai