hirdetés
hirdetés

Mi­nő­sé­gi tu­riz­mus, ked­ve­ző áron

Srí Lan­kán ki­tört a bé­ke

Hu­szon­öt évi bé­két­len­ség után idén már­ci­us­ban vég­re nyu­ga­lom kö­szön­tött az In­di­ai-óce­án Gyöngy­szem­ének is ne­ve­zett Srí Lan­ká­ra. A szin­ga­léz több­ség és a szi­get észa­ki fe­lén élő, ta­mil ki­sebb­ség de­cem­ber vé­gén kez­dett bé­ke­tár­gya­lá­sa­it vég­re si­ker ko­ro­náz­ta.

hirdetés

A bé­ke pe­dig a szi­get egyik leg­fon­to­sabb ipar­ágá­nak, a tu­riz­mus­nak is jót fog ten­ni, nyi­lat­koz­ta la­punk­nak, Dr. Padma Gan­noruwa, a Srí Lan­ka-i Köz­tár­sa­ság tisz­te­let­be­li fő­kon­zul­ja, aki a ma­gyar­or­szá­gi Kon­zu­lok Tár­sa­sá­gá­nak do­yen­je, a Srí Lan­ka-i Hem­tours ma­gyar­or­szá­gi, il­let­ve a Maldív-szigete­ki Uni­ver­sal Enter­pris­es ke­let-eu­ró­pai kép­vi­se­lő­je.

– Most va­ló­ban bé­ke van a szi­ge­ten, és új­ra meg­nyílt a tu­ris­ták előtt Srí Lanka észa­ki ré­sze is. Ezek a kör­nyé­ken azon­ban már húsz éve zár­va tar­tot­tak a szál­lo­dák, és most va­dul re­no­vál­ják őket. Né­hány hó­nap múl­va Trin­co­ma­lee kör­nyé­kén is le­het majd nya­ral­ni, de a ki­rán­du­lók már most fel­ke­res­he­tik ezt a pá­rat­lan szép­sé­gű ter­mé­sze­tes ki­kö­tőt, ahol a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú ide­jén a brit ha­di­ha­jók ki­vá­ló bú­vó­he­lyet ta­lál­tak ma­guk­nak. Az óce­án­ban rit­ka re­pü­lő­ha­la­kat lát­hat­ni er­re­fe­lé, de ten­ger alat­ti ter­mál­víz for­rá­sok és kü­lön­le­ges szik­la­kép­ződ­mé­nyek is ta­lál­ha­tók az öböl­ben - tudtuk meg a magyar nyelven kiválóan beszélő főkonzultól.

2HT Fő­kon­zul úr, mi­ért ér­de­mes va­la­ki­nek Ma­gyar­or­szág­ról a vi­lág má­sik vé­gé­re, Srí Lan­ká­ra utaz­ni?

– A szi­get ter­mé­sze­ti szép­sé­gei mel­lett el­ső­sor­ban a hi­he­tet­le­nül ked­ve­ző ár és a szín­vo­na­las szol­gál­ta­tá­sok je­len­tik a leg­főbb vonz­erőt. Srí Lan­kán a há­rom­csil­la­gos szál­lo­dák Eu­ró­pa szá­mos or­szá­gá­ban négy­csil­la­gos­nak szá­mí­ta­ná­nak. A Hem­tours és ma­gyar­or­szá­gi part­ner­iro­dái ál­tal szer­ve­zett cso­por­tok rá­adá­sul ma­gyar kí­sé­rő­vel utaz­hat­nak a hely­szín­re.

2HT Ho­gyan le­het meg­kö­ze­lí­te­ni a szi­ge­tet?

– Ma­lév-já­rat­tal ér­de­mes el­jut­ni Zü­rich­be, Pá­rizs­ba vagy Lon­don­ba, és ott át­száll­ni a Sri Lankan Air­lines nonstop co­lom­bói já­ra­tá­ra. Az uta­zás az eu­ró­pai át­szál­ló­pont­tól 9-10 órát vesz igény­be. A Srí Lan­ka-i nem­ze­ti lé­gi­tár­sa­ság egyéb­ként mo­dern Air­bus gé­pek­kel re­pül, és ta­valy Dél-Ázsia leg­jobb lé­gi­tár­sa­sá­gá­nak vá­lasz­tot­ták meg.

Szántó Zoltán
a szerző cikkei

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Megjelent a Pont itt Magazin!

Minden, ami Klasszis TopDesign 2022 versenyünkről tudható: pályázati kiírás, kategóriák, a hazai és nemzetközi zsűri tagjai, a verseny menete, díjátadó gála, valamint a győztesek bemutatása.

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk