hirdetés
hirdetés

Identity card

Dr. Probáld Ákos

Is­mer­nek olyan em­bert, aki az is­ko­lái be­fe­je­zé­se óta egy és ugyan­azon he­lyen dol­go­zik? Akit bár hív­nak más­ho­vá, még­sem tud­ja ott­hagy­ni a meg­szo­kott zu­got. Szak­te­kin­tély a ma­ga te­rü­le­tén, mégsem ke­res so­kat, de kép­te­len fel­cse­rél­ni a meg­szo­kot­tat va­la­mi más­ra. Én is­me­rek ilyet, úgy hív­ják: dr. Probáld Ákos, a KSH-ban dol­go­zik im­már har­minc éve.

hirdetés

2ht Le­gen­dák ke­rin­ge­nek ar­ról, men­­nyit dol­go­zik. Hogy vi­se­li ezt a csa­lád?

– Ho­hó! Ez volt ott­hon min­dig – és az ma is – a vi­ták sar­ka­la­tos pont­ja. Im­már több mint har­minc éve pró­bál­nak „ki­ta­gad­ni” fo­lya­ma­to­san, mert hoz­zám elég ne­héz bár­mely csa­lá­di ese­ményt vagy kö­zös prog­ra­mot iga­zí­ta­ni.

2ht Nem gon­dolt né­ha ar­ra, hogy vál­ta­ni ké­ne?

– De­hogy­nem, több­ször is. Fő­leg ha hív­tak va­la­ho­vá, ami rá­adá­sul ér­de­kelt. Nyu­god­tan el­mond­ha­tom, a szak­ma sok nagy ne­ve hí­vott már ma­ga mel­lé dol­goz­ni – Sí­pos Sa­nyi bá­csi­tól kezd­ve (Cooptourist) bel­ke­res­ke­del­mi mi­nisz­te­re­ken át OIH-elnökökig so­kan –, de va­la­hogy min­dig el­ha­jol­tam a fel­adat elől. Az üz­le­ti szfé­ra en­gem nem iz­ga­tott, és őszin­tén szól­va a po­li­ti­kai kar­ri­er sem.

2ht Ak­kor ab­szo­lút kí­vül­ál­ló­ként nyil­ván ob­jek­tí­ven meg tud­ja ítél­ni most, kor­mány­vál­tás után, a ha­zai tu­risz­ti­kai szak­ma je­len­jét, és va­jon mit hoz a jö­vő?

– Tény, a KSH-nak min­dig is po­li­ti­ka­i­lag sem­le­ges­nek kell len­nie, hi­szen más­képp hogy le­het­ne a nyil­vá­nos­ság elé tár­ni elem­ző, meg­ha­tá­ro­zó ada­to­kat? Eb­ből kö­vet­ke­zik, hogy mi­nő­sí­te­ni csak óva­to­san, a leg­na­gyobb kö­rül­te­kin­tés­sel és hi­ba­szá­za­lék nél­kül le­het. A tu­riz­mus min­dig és a vi­lá­gon min­de­nütt jó üz­let­nek szá­mí­tott, az lesz ez­után is, és na­gyon ügyet­len­nek, hoz­zá nem ér­tő­nek kell len­ni ah­hoz, hogy va­la­ki el­ront­sa, ami kis túl­zás­sal szin­te ma­gá­tól megy. Bár tény, ed­dig mes­­sze nem azt hoz­ta ki a szak­ma eb­ből a „hú­zó­ága­zat­ból”, ami iga­zá­ból ben­ne rej­tő­zik.

2ht Hogy szól­hat mind­eb­be be­le a sta­tisz­ti­kus, a szám­elem­ző?

– Job­ban, mint gon­dol­ná. Hi­szen el­sőd­le­ges fel­ada­tunk, hogy leg­fon­to­sabb adat­fel­hasz­ná­ló­in­kat, így a kor­mány­za­tot, a vál­lal­ko­zói szfé­rát, a gaz­da­ság­ku­ta­tó­kat vagy ép­pen a saj­tón ke­resz­tül kö­zön­sé­get gyor­san, jó mi­nő­sé­gű ada­tok­kal lás­suk el, se­gít­ve ez­zel a dön­tés­ho­za­talt. ez a sze­rep pe­dig meg­ha­tá­ro­zó. Min­ket el­ső­sor­ban az aka­dá­lyoz, hogy sa­ját erő­for­rá­sunk ke­vés: sze­rény a költ­ség­ve­té­sünk, és mind­ös­­sze né­gyen va­gyunk.

2ht Ön nyil­ván a szak­má­já­ból adó­dó­an nagy uta­zó.

– Va­ló­ban. Auszt­rá­li­án, Dél-Ame­ri­kán kí­vül a töb­bi föld­rész vagy 50 or­szá­gá­ban jár­tam, szak­mai kon­fe­ren­ci­á­kon, tu­do­má­nyos ülé­se­ken ve­het­tem részt. Nagy ter­vem, hogy még eb­ben az év­ben Bra­zí­li­á­ba is el­ju­tok, hi­szen idén ott tart­ják au­gusz­tus­ban az AIEST-kong-resszust, amely a tu­riz­mus nem­zet­kö­zi tu­do­má­nyos szak­ér­tő­i­nek ta­nács­ko­zá­sa.

2ht Mit csi­nál ak­kor, ha épp nem egy sta­tisz­ti­kai táb­lá­zat­ra me­red vagy elő­adást tar­ta­ni uta­zik va­la­ho­vá?

– Nos, ha hét­vé­gén ott­hon le­he­tek, enyém min­dig a pi­a­con a nagy­be­vá­sár­lás, amit na­gyon él­ve­zek. Ki­já­rok a Bos­nyák tér­re, és vá­lo­ga­tok a zöld­sé­gek, gyü­möl­csök, hú­sok kö­zött. Ha ott­hon nem is, de a ba­la­to­ni kis­ház­ban gyak­ran ná­lam a fa­ka­nál, a kert­ben, bog­rács­ban nagy­sze­rű­e­ket al­ko­tok. Ro­tyog a jó­fé­le marhaláb­szár­pörkölt, a bab­gu­lyás vagy gril­len szí­ve­sen húst sü­tök.

2ht A ba­rá­ti kör csu­pa szak­ma­bé­li, az­az sta­tisz­ti­kus?

– Nem, de­hogy, na­gyon is ve­gyes, bár igaz, akad az is köz­tük. Ha ta­lál­ko­zunk, a pör­költ után meg­száll­nak min­ket a vi­lág­meg­vál­tó gon­do­la­tok, olyan­kor per­sze szer­te­szét sza­lad a csa­lád.

2ht Ta­lán nem kell nagy jós­te­het­ség az utol­só meg­ál­la­pí­tás­hoz: ön nyil­ván a KSH-tól megy majd nyug­díj­ba is.

– Re­mé­lem, va­ló­ban így lesz, ad­dig azon­ban még ren­ge­teg nagy fel­adat vár. A kö­vet­ke­ző évek iz­gal­mas ki­hí­vá­sa lesz pél­dá­ul a tu­riz­mus sza­tel­lit­szám­lái­nak ös­­sze­ál­lí­tá­sa, ami­hez a KSH nem nél­kü­löz­he­ti kor­mány­za­ti part­ne­rei ak­tív együtt­mű­kö­dé­sét. Több hi­ány­zó lánc­sze­met kell meg­te­rem­te­ni, több nagy adat­fel­vé­telt – el­ső­sor­ban a ha­zai la­kos­ság és a kül­föl­di­ek tu­risz­ti­kai fo­gyasz­tá­sát, uta­zá­si szo­ká­sa­it mé­rő adat­fel­vé­te­leket meg­szer­vez­ni és fo­lya­ma­tos vég­zé­sük fel­tét­ele­it meg­te­rem­te­ni.

Vágó Ágnes, főszerkesztő
a szerző cikkei

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Találkozzunk a Facebookon!

Kiadónk társoldalai