hirdetés
hirdetés

Az eu­ró­pai uta­zá­si pi­ac át­ala­ku­lá­sa (2. rész)

A vi­lág tu­riz­mu­sa hét­szá­za­lé­kos emel­ke­dést köny­velt el ta­valy, kö­zel öt­venmil­li­ó­an kel­tek út­ra vi­lág­szer­te. A leg­gyor­sab­ban a Tá­vol-Ke­let és a csen­des-óce­á­ni tér­ség fej­lő­dik. Az el­múlt év­ben az erős dol­lár és a gyen­ge euró ha­tá­sá­ra min­den ed­di­gi­nél több ame­ri­kai uta­zott Eu­ró­pá­ba, a leg­töb­ben Sváj­cot és Né­met­or­szá­got vá­lasz­tot­ták. A tu­risz­ti­kai si­ker­rel pár­hu­za­mo­san el­kez­dő­dött és min­den ed­di­gi­nél na­gyobb mér­té­ket öl­tött az uta­zá­si iro­dák fú­zi­ó­ja. Ma már nem meg­le­pő, hogy ma­rok­nyi sze­rep­lő ural­ja az eu­ró­pai or­szá­gok uta­zá­si pi­a­ca­it.

hirdetés

Nagy-Bri­tan­nia

2000-ben csú­csot dön­tött az an­gol tu­riz­mus. Pe­dig a nyár ele­jén a lis­ta­ve­ze­tő uta­zá­si vál­lal­ko­zás, a Thom­son és a ne­gye­dik leg­ered­mé­nye­sebb iro­da, a Thomas Cook is mí­nusz­ban volt. Mind­eköz­ben az Air­tours nem tét­len­ke­dett, s ked­vez­mé­nyes ak­ci­ók­kal ruk­kolt elő, en­nek ered­mé­nye­ként ti­zen­há­rom szá­za­lék­kal emel­ke­dett uta­sa­ik szá­ma, a nyá­ri hó­na­pok­ban több mint két­mil­lió em­bert utaz­tat­tak. Majd a Thom­son­nál ki­dol­goz­ták a „vál­to­zás prog­ram­ját”, amely az ope­ra­tív te­rü­le­tek re­or­ga­ni­zá­ci­ó­ját je­len­tet­te. A Thom­son a hang­súlyt a sa­ját spe­ci­á­lis te­rü­le­te­i­re he­lyez­te, a sí-u­takra, a vá­ros­lá­to­ga­tá­sok­ra és a tá­vol­sá­gi utak­ra. Ha­tal­mas ös­­sze­get köl­töt­tek az in­for­ma­ti­kai rend­sze­rük fej­lesz­té­sé­re.

Az Air­tours a vál­lal­ko­zá­si struk­tú­ra át­ala­kí­tá­sá­ra har­minc­hét­mil­lió fon­tot köl­tött, az inter­netes rend­szer ki­épí­té­se is sok pénzt vitt el. Ma­nap­ság az uta­zá­si iro­dák elé ál­lít­ják az Air­tours mot­tó­ját: „Gon­dos­kodj a sa­ját el­adá­si csa­tor­ná­id­ról!”

A bri­tek tu­risz­ti­kai pi­a­cán a ne­gye­dik hely a First Choice-t il­le­ti meg, ők vá­sá­rol­ták meg a Hol­i­day Hyper­mar­ketet, amely a leg­na­gyobb uta­zá­si szu­per­mar­ket.

Skan­di­ná­via

A skan­di­náv pi­ac sze­rep­lői azo­no­sak a brit pi­ac já­té­ko­sa­i­val. Skan­di­ná­vi­á­ban az Air­tours ré­sze­se­dé­se negy­ven­há­rom szá­za­lék, ez az arány a re­pü­lés pi­a­cán öt­ven­szá­za­lé­kos. A ta­va­lyi öt­mil­li­ós lá­to­ga­tó­szám cse­kély emel­ke­dést je­len­tett a meg­elő­ző év­hez ké­pest, idén az uta­zás­szer­ve­zők cél­ja az, hogy a stag­ná­ló ál­la­pot­ból ki­ke­rül­je­nek. Az Air­tourst nem ri­aszt­ják el a ked­ve­zőt­len pi­a­ci mu­ta­tók. Ezt bi­zo­nyít­ja az is, hogy meg­vá­sá­rol­ták a Gate Ele­vent, amely éven­te negy­ven­ezer ven­dé­get utaz­tat.

Az észak-eu­ró­pai or­szá­gok pi­a­cán ki­lenc­szá­za­lé­kos ré­sze­se­dés­sel van je­len a Kuoni, ez a har­ma­dik hely­hez elég. Ez az iro­da a svéd Apol­lo Reisen­nel kö­zö­sen az észa­ki or­szá­gok re­pü­lé­si pi­a­cán ve­ze­tő he­lyet fog­lal el.

A svéd pi­ac a ha­zai va­lu­ta gyen­gél­ke­dé­sé­től szen­ved, a své­dek leg­szí­ve­seb­ben Bul­gá­ri­á­ba és Tö­rök­or­szág­ba utaz­nak.

A dán pi­ac sem jött iga­zán moz­gás­ba, a ház­tar­tá­so­kat az adó­eme­lés is ter­he­li. Nor­vé­gia jó pi­ac, ezt bi­zo­nyít­ja az öt­szá­za­lé­kos for­ga­lom­emel­ke­dés. Ez nem utol­só­sor­ban az olaj­be­vé­te­lek­nek kö­szön­he­tő, az em­be­rek egy­re töb­bet köl­te­nek uta­zás­ra.

Be­ne­lux ál­la­mok

A Be­ne­lux ál­la­mok pi­a­cán a kon­cent­rá­ció Bel­gi­um­ban kez­dő­dött, ami­kor az Air­tours le­ány­vál­la­la­ta, a Sunair az ár­ver­seny­ben alul ma­radt, és el­tűnt a pi­ac­ról. Ez­zel egy idő­ben a Preussag több­sé­gi tu­laj­dont szer­zett a TUI-ban, ez­zel meg­ala­poz­ták bel­gi­u­mi ve­ze­tő sze­re­pü­ket. De ve­ze­tő po­zí­ció il­le­ti meg őket Hol­lan­di­á­ban is.

A két na­gyobb Be­ne­lux ál­lam­ban a TUI-é és a C and N-é a ve­ze­tő po­zí­ció. A C and N egyik ve­ze­tő­je azt nyi­lat­koz­ta, hogy szá­muk­ra mind­két or­szág na­gyon fon­tos, a pi­a­ci ré­sze­se­dés ne­gye­dét sze­ret­nék meg­sze­rez­ni, je­len­leg húsz szá­za­lék­nál tar­ta­nak, és remélik, ez csak növekedni fog. A C and N és a TUI a Sunair 85 szá­za­lé­kát sze­rez­te meg, a Sunair ügy­fe­lei a TUI-ra és a C and N-re vál­tot­tak.

A C and N előbb em­lí­tett il­le­té­ke­se azt mond­ta: azt sze­ret­nék, hogy idén 1,7 mil­lió bel­ga utaz­zon ve­lük a ta­va­lyi 1, 4 mil­lió után. Hol­lan­di­á­ban az 1,8 mil­li­ós utasszá­mot akar­ják el­ér­ni. Tud­ják, hogy a bel­gák és a hol­lan­dok is fő­leg a köz­uta­kon utaz­nak, de az uta­zók két­har­ma­da iro­dán ke­resz­tül fog­lal­ja le az út­ját. A bel­ga C and N-hez tar­to­zik a Neck­er­man­n, a Sun­snack­s, a Pegase és az All Sea­sons már­ka. A C and N hol­land ré­sze­se­dé­se hu­szon­hét szá­za­lék, ez­zel a má­so­dik he­lyet fog­lal­ják el a TUI mö­gött. A C and N-hez tar­to­zik Hol­lan­di­á­ban a Neck­er­man­n, övék a re­pü­lé­si pi­ac túl­nyo­mó több­sé­ge, a leg­na­gyobb au­tós uta­zá­si iro­da és a leg­több ven­dég­ház is. A C and N il­le­té­ke­sei úgy vé­lik, a si­ker re­cept­je: ál­lan­dó ked­vez­mé­nyek az uta­sok­nak.

A TUI ré­sze­se­dé­se Bel­gi­um­ban, 2000-ben har­minc szá­za­lék volt, ez egy­mil­lió utast je­lent. A TUI Bel­gi­um­ban az üz­le­ti utaz­ta­tás­ban je­les­ke­dik. Az idei év si­ke­re­it az új mar­ke­ting­stra­té­gi­á­juk­tól vár­ják. A re­pü­lés te­rü­le­tén idén nyolc­szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dést akar­nak el­ér­ni. A TUI ve­ze­tői sze­rint az uta­zás­szer­ve­zők­nek és az uta­zá­si iro­dák­nak együtt kel­le­ne mű­köd­ni­ük, a vi­szont­ela­dó iro­dák szá­má­ra az uta­zá­si ta­nács­adás je­len­ti a jö­vőt.

A bel­gák, hol­lan­dok ked­venc uta­zá­si te­rü­le­te Tö­rök­or­szág, Gö­rög­or­szág és Tu­né­zia, a benelux uta­so­kért azon­ban küz­de­nek a spa­nyo­lok, a por­tu­gá­lok és a ka­rib-ten­ge­ri szol­gál­ta­tók is. A leg­je­len­tő­sebb vis­­sza­esés az egyip­to­mi ki­uta­zás­nál ta­pasz­tal­ha­tó, ko­moly vi­szont az emel­ke­dés a bul­gá­ri­ai és hor­vát­or­szá­gi ki­uta­zás­ban.

Auszt­ria

Auszt­ri­á­ban a ki­uta­zá­si pi­a­con a TUI, a C and N és az FTI osz­to­zik. A ha­za­i­ak kö­zül a GTT volt a leg­na­gyobb, azon­ban 2000 jú­li­u­sá­ban a Preussag fel­vá­sá­rol­ta csak­úgy, mint a Ter­rát és a TUI-Ausztriát. A GTT és a TUI együtt hat­száz­öt­ven­ezer em­bert utaz­ta­tott ta­valy, és egy­mil­li­ó­nál is több re­pü­lő­je­gyet ad­tak el. A rang­lét­rán ez­után a C and N és az FTI kö­vet­ke­zik.

Az oszt­rá­kok leg­szí­ve­seb­ben Tö­rök­or­szág­ba utaz­tak, a GTT uta­sa­i­nak a ne­gye­de ezt az úti célt vá­lasz­tot­ta, de jól men­nek a bul­gá­ri­ai és a tu­né­zi­ai utak is. Csök­kent vi­szont a Spa­nyol­or­szág­ba uta­zók szá­ma, pe­dig ko­ráb­ban a tö­rök vál­ság­ból jól ka­ma­to­zott Spa­nyol­or­szág, most vi­szont öt­szá­za­lé­kos vis­­sza­esést köny­velt el ez a pi­ac. Ez el­ső­sor­ban a Neck­er­man­nt érin­tet­te kel­le­met­le­nül, mely 49 szá­za­lék­ban a C and N, 51 szá­za­lék­ban a Kuoni tu­laj­do­na. A tu­risz­ti­kai vál­lal­ko­zók auszt­ri­ai rang­so­rá­ban har­ma­dik he­lyen az FTI sze­re­pel, ők a mál­tai, az észak-ame­ri­kai és auszt­rá­li­ai ki­utaz­ta­tás­ban ját­sza­nak ve­ze­tő sze­re­pet. Az oszt­rák pi­a­con ko­moly az au­tós és bu­szos utak ré­sze­se­dé­se, pi­ac­ve­ze­tő ezen a te­rü­le­ten a Ter­ra, a Ruefa Reisen és az ITS Bil­la. Auszt­ri­á­ban idén a Hor­vát­or­szág­ba uta­zók szá­ma emel­ke­dett a leg­je­len­tő­seb­ben. (Foly­ta­tjuk.)

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Találkozzunk a Facebookon!

Kiadónk társoldalai