hirdetés
hirdetés

Le­nyű­gö­ző, vad és im­már biz­ton­sá­gos

Angkor, a vi­lág régi-új cso­dá­ja

Ezer éve áll­nak Angkor temp­lo­mai a kam­bo­dzsai dzsun­gel­ben, és hos­­szú év­ti­ze­dek óta elő­ször új­ra biz­ton­sá­go­san meg­te­kint­he­tők. A Khmer Bi­ro­da­lom fény­ko­rá­ban épült cso­dá­la­tos szen­té­lyek, pa­lo­ták, te­met­ke­zé­si he­lyek együt­te­se olyan mű­sza­ki is­me­re­tek­ről és mű­vé­szi tö­kély­ről árul­ko­dik, hogy bár­kit ámu­lat­ba ejt, aki csak ar­ra jár.

hirdetés

 

A Khmer Bi­ro­da­lom fény­ko­ra 800 kö­rül kez­dő­dött II. Jayavarman ha­ta­lom­ra ke­rü­lé­sé­vel, aki el­ső­ként ve­zet­te be az is­ten-ki­rály­ság in­téz­mé­nyét. 50 év­vel ké­sőbb I. Yasovarman tet­te át a ki­rály­ság szék­hely­ét né­hány tu­cat ki­lo­mé­ter­rel nyu­ga­tabb­ra, Ang­korba, ahol az ezt kö­ve­tő 250 év so­rán utak, temp­lo­mok és ön­tö­ző­rend­sze­rek tu­cat­jai épül­tek. Az ere­de­ti­leg in­di­ai ha­jó­sok le­szár­ma­zot­tai ál­tal be­né­pe­sí­tett te­rü­le­ten temp­lo­ma­in az ere­de­ti hinduista, vishnuista je­gye­ket ké­sőbb a budd­his­ta val­lás jel­leg­ze­tes­sé­gei vál­tot­ták fel. A leg­szebb ál­la­pot­ban fenn­ma­radt és több év­ti­ze­des mun­ká­val res­ta­u­rált épü­le­tek a XII–XIII. szá­zad fo­lya­mán épült Angkor Thomban ta­lál­ha­tók, amely­nek fény­ko­rá­ban egy­mil­lió la­ko­sa volt.

A ro­mok vi­szony­la­gos érin­tet­len­sé­ge an­nak kö­szön­he­tő, hogy a XIII. szá­zad vé­gén a fo­lya­ma­tos szi­á­mi tá­ma­dá­sok kö­vet­kez­té­ben im­már ha­nyat­lás­nak in­dult a bi­ro­da­lom. A fő­vá­rost is át­te­le­pí­tet­ték dé­lebb­re, Phnom Penhbe.

Azt mond­ják a szak­ér­tők, ha va­la­ki csak két temp­lo­mot tud meg­néz­ni Angkorban, ak­kor az Angkor Wat és a Bayon le­gyen az. Az utób­bi el­ső­sor­ban gi­gan­ti­kus kő­be vé­sett ar­ca­i­ról hí­res, ame­lyek a klas­­szi­kus khmer mű­vé­szet szim­bó­lu­ma­i­vá vál­tak. Angkor Watot te­met­ke­zé­si hely­nek ter­vez­ték, dél­után ér­de­mes meg­néz­ni, kü­lö­nö­sen szép nap­le­men­te előtt.

Bakheng is ki­vá­ló hely azon­ban, kü­lö­nö­sen a nap­le­men­te meg­fi­gye­lé­sé­hez, mi­vel egy több mint 200 mé­ter ma­gas me­re­dek domb te­te­jén ta­lál­ha­tó, ahon­nan ki­vá­ló a ki­lá­tás az egész kör­nyék­re, így Angkor Watra, a le­nyű­gö­ző mé­re­tű Tomlé Sap tó­ra, és a tá­vol­ban ki­raj­zo­ló­dó Dongrek-hegységre. Egy szép ko­ra es­te akár 5-600 tu­ris­ta is fel­ke­re­si, ezért ér­de­mes idő­ben jó he­lyet ki­fog­ni.

A na­pi­jegy 20 dol­lár­ba, a há­rom­na­pos bér­let 40-be ke­rül, a je­gyek meg­lét­ét a leg­több he­lyen egyen­ru­hás, ba­rát­sá­gos rendészek el­len­őr­zik. Ők egyéb­ként a tá­vo­lab­bi ro­mok kör­nyé­kén is elő­for­dul­nak, és – vall­juk be – mi­at­tuk nyu­god­tabb is a dzsun­gel­ben ma­gá­nyo­san sé­tá­ló tu­ris­ta.

Meg­kö­ze­lí­tés

Köz­vet­len lé­gi ös­­sze­köt­te­tés Bang­kok­ból, Szin­ga­púr­ból, Sukothaiból, Ha­no­i­ból, Ho Chi Minh vá­ros­ból és Vientianéből, Battambangból, il­let­ve Phnom Penhből Siem Reap re­pü­lő­te­ré­re. Lé­gi­tár­sa­ság­ok: Royal Phnom Penh Airlines, Lao Aviation, Bang­kok Airways, Royal Air,Cambodge, Silk Air, Vi­et­nam Air, President Airlines. Nyolc­dol­lá­ros re­pü­lő­té­ri il­le­té­ket kell fi­zet­ni Siem Reap re­pü­lő­te­rén in­du­lás előtt. A re­pü­lő­tér­ről a vá­ros­ba ta­xi­val öt dol­lár, mo­to­ros ta­xi­val 1-2 dol­lár az út.

Köz­úton Thai­föld­ről és Phnom Penhből, to­váb­bá Phnom Penhből ha­jó­val is el­ér­he­tő. Nem tű­nik túl hos­­szú­nak a 400 km-es tá­vol­ság Bang­kok és Siem Reap kö­zött, mi­vel az út na­gyob­bik ré­sze thai te­rü­let­re esik. A 260 km-es sza­kasz Aranyaprathet ha­tár­át­ke­lő­ig azon­ban leg­alább 5 órát vesz igény­be, mi­vel a ha­tár kö­ze­lé­ben még nincs au­tó­pá­lya. Ér­de­mes oda­fi­gyel­ni az idő­zí­tés­re is, mi­vel dél­után négy és reg­gel ki­lenc óra kö­zött az át­ke­lő zár­va tart. De a ví­zum leg­alább a ha­tá­ron is meg­vá­sá­rol­ha­tó 20 dol­lár és egy da­rab fény­kép bir­to­ká­ban. Ar­ra az uta­zás­szer­ve­zők­nek is fel kell ké­szül­ni­ük, hogy a ha­tá­ron buszt kell vál­ta­ni, mi­vel Kam­bo­dzsá­ban bal ol­da­li köz­le­ke­dés van ér­vény­ben, el­len­tét­ben Thai­föld­del. A ha­tár kam­bo­dzsai ol­da­lán azu­tán nem min­den­na­pi ké­nyel­met­len­ség vár az uta­zók­ra: kö­zel 7 órá­ba te­lik, míg a tra­gi­kus ál­la­po­tú út hát­ra­le­vő 160 ki­lo­mé­ter­ét le­küz­dik a lég­kon­di­ci­o­nált ja­pán minibuszok.

Szántó Zoltán
a szerző cikkei

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Megjelent a Pont itt Magazin!

Minden, ami Klasszis TopDesign 2022 versenyünkről tudható: pályázati kiírás, kategóriák, a hazai és nemzetközi zsűri tagjai, a verseny menete, díjátadó gála, valamint a győztesek bemutatása.

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk