hirdetés
hirdetés

A baj na­gyobb, mint gon­dol­tuk

Át­ren­de­ződ­nek a kül­dő pi­a­cok

Nem­csak ha­zánk­ban, ha­nem Eu­ró­pa leg­több fo­ga­dó or­szá­gá­ban is je­len­tő­sen vis­­sza­esett a tu­riz­mus az idén jú­ni­us­ban, tud­tuk meg dr. Bu­dai Zol­tán he­lyet­tes ál­lam­tit­kár leg­utób­bi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján. Alig­ha vi­gasz­tal­ja a ma­gyar szol­gál­ta­tó­kat, hogy a Sol Melia szál­lo­da­lánc 2002-t az el­ső fél­éves ada­tok alap­ján a spa­nyol tu­riz­mus leg­ros­­szabb évé­nek prog­nosz­ti­zál­ja, és Fran­cia­or­szág­ban 20, Né­met­or­szág­ban 8, Svájc­ban pe­dig 7 szá­za­lék­kal csök­kent a szál­lo­dai for­ga­lom. A leg­főbb ki­vál­tó okok min­den­hol azo­no­sak: a gaz­da­sá­gi vis­­sza­esés, a focivébé, majd az ár­vi­zek­kel já­ró idő­já­rás. Rá­adá­sul e há­rom té­nye­ző egy­szer­re érin­tet­te a leg­na­gyobb kül­dő or­szág, Né­met­or­szág pol­gá­ra­it.

hirdetés

A KSH ada­tai sze­rint a jú­ni­u­si ven­dég­for­ga­lom 4 szá­za­lé­kos vissza­esést mu­tat a ta­va­lyi év­hez ké­pest mind a ven­dé­gek szá­mát, mind a ven­dég­éj­sza­ká­kat te­kint­ve. A bel­föl­di ven­dég­szám stag­nált, a ven­dég­éj­sza­kák szá­ma né­mi­leg (3 szá­za­lék) nőtt. Két te­rü­le­ten, a Ba­la­ton­nál és Bu­da­pes­ten „drá­mai”-nak mi­nő­sí­tet­te a vis­­sza­esést a he­lyet­tes ál­lam­tit­kár. A fő­vá­ros­ban, ahol az ös­­szes ven­dég­éj­sza­ka 86 szá­za­lé­kát a kül­föl­di­ek ad­ják, jú­ni­us­ban 12 szá­za­lék­kal ke­ve­sebb kül­föl­di 13 szá­za­lék­kal ke­ve­sebb éj­sza­kát töl­tött ke­res­ke­del­mi szál­lás­he­lyen. Az öt­csil­la­gos szál­lo­dák­nál 9, a 4*-osoknál 13, a 3*-osoknál 8 szá­za­lé­kos volt a vis­­sza­esés. En­nek oka­it is meg­vizs­gál­ták a szak­em­be­rek, és ar­ra ju­tot­tak, hogy né­hány je­len­tős kül­dő te­rü­let tu­ris­tá­i­nak el­ma­ra­dá­sa okol­ha­tó ezért. Jú­ni­us­ban 18 300-zal ke­ve­sebb né­met ven­dég­éj­sza­kát re­giszt­rál­tak Bu­da­pes­ten, ami 25 szá­za­lé­kos vis­­sza­esést je­lent 2001-hez ké­pest. Az USA-pol­gá­rok ese­té­ben 9200 éj­sza­ka hi­ány­zik, ami 19 szá­za­lé­kos csök­ke­nést je­lent. To­vább ron­tot­ta a hely­ze­tet az olasz (–15 szá­za­lék), a ja­pán (–25 szá­za­lék), az iz­ra­e­li (–42 szá­za­lék) és az oszt­rák (–16 szá­za­lék) pi­ac vis­­sza­esé­se. A ha­tal­mas el­ma­ra­dást nem tud­ták pó­tol­ni a fel­jö­vő pi­a­cok: Cseh­or­szág (+18,4 szá­za­lék), Nagy-Bri­tan­nia (+2,1 szá­za­lék), Orosz­or­szág (+13,4 szá­za­lék), Spa­nyol­or­szág (+27,5 szá­za­lék), Svájc (+23,5 szá­za­lék), sem a fo­lya­ma­to­san nö­vek­vő bel­föl­di for­ga­lom.

A Ba­la­ton­nál jú­ni­us­ban a ven­dég­for­ga­lom stag­ná­lá­sát ta­pasz­tal­ták a szol­gál­ta­tók (leg­alább­is a hi­va­ta­los sta­tisz­ti­kák ezt mu­tat­ják), ami a kül­föl­di ven­dég­éj­sza­kák 4 szá­za­lé­kos csök­ke­né­sé­ből, és a bel­föl­di­ek 7,7 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dé­sé­ből adó­dik össze. A vis­­sza­esés el­ső­sor­ban a pan­zi­ó­kat, üdü­lő­há­za­kat, kem­pin­ge­ket érin­tet­te, a szál­lo­dák ese­té­ben azon­ban át­la­go­san 5,5 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés volt ta­pasz­tal­ha­tó. Ki­ug­ró­an jól tel­je­sí­tet­tek a négy­csil­la­go­sok (+13 szá­za­lék), de a há­rom­csil­la­gos ka­te­gó­ri­á­ban is 8 szá­za­lék volt a nö­ve­ke­dés, ez je­len­tős rész­ben egyet­len nagy­sza­bá­sú nemzetközi ese­mény­nek, a XXIII. Or­vo­si és Egész­ség­ügyi Vi­lág­já­té­kok­nak volt kö­szön­he­tő.

Míg ta­valy jú­ni­us­ban az ösz­­szes kül­föl­di ven­dég­éj­sza­ka 72 szá­za­lé­kát ad­ták a né­met tu­ris­ták, ad­dig az idén a 9 szá­za­lé­kos vis­­sza­esés mi­att már csak 68 szá­za­lék az övék. Más kül­dő te­rü­le­tek di­na­mi­kus nö­ve­ke­dé­se (Bel­gi­um, Cseh­or­szág, Len­gyel­or­szág, Olasz­or­szág) sem volt ké­pes ki­egyen­lí­te­ni ezt a ne­ga­tív ten­den­ci­át.

Az el­ső fél­év ada­ta­it ös­­sze­sít­ve azt ta­pasz­tal­juk, hogy az aláb­bi kül­dő or­szá­gok mu­tat­ták a leg­je­len­tő­sebb nö­ve­ke­dést: Cseh­or­szág (49 szá­za­lék), Spa­nyol­or­szág (24 szá­za­lék), Fran­cia­or­szág (15 szá­za­lék), Len­gyel­or­szág (14 szá­za­lék), Auszt­ria (11 szá­za­lék), Nagy-Bri­tan­nia (8 szá­za­lék). A leg­erő­sebb vis­­sza­esést Iz­ra­el, Orosz­or­szág és Hol­lan­dia mu­tat­ta szá­za­lé­ko­san, míg ab­szo­lút for­ga­lom­ban a né­met, a hol­land, az olasz, az orosz, az iz­ra­e­li és az ame­ri­kai ven­dég­éj­sza­kák hi­á­nyoz­nak a leg­job­ban.

Mind­ezen ked­ve­zőt­len ten­den­ci­ák el­len­sú­lyo­zá­sa ér­de­ké­ben a Ma­gyar Tu­riz­mus Rt. ak­ció­ter­vet dol­go­zott ki a szak­mai szer­ve­ze­tek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, amely­nek cél­ja az utó­sze­zon és a jö­vő évi fő­sze­zon for­gal­má­nak ser­ken­té­se – je­len­tet­te be a tá­jé­koz­ta­tón a mar­ke­ting­szer­ve­zet igaz­ga­tó­sá­gá­nak el­nö­ke, dr. So­mo­gyi Zol­tán. Az MT Rt. 2001. évi ma­rad­vány­ös­­sze­gé­ből 500 mil­lió fo­rint el­köl­té­sé­ről ha­tá­ro­zott az rt. igaz­ga­tó­sá­ga, amely­ből 170 mil­li­ót bel­föl­di kam­pá­nyok­ra for­dí­ta­nak. En­nek ke­re­té­ben a re­gi­o­ná­lis mar­ke­ting­igaz­ga­tó­sá­gok a vál­lal­ko­zók­tól ös­­sze­gyűj­tik ked­vez­mé­nyes aján­la­ta­i­kat, ame­lyek kü­lön prog­ram­fü­zet for­má­já­ban jut­nak el a po­ten­ci­á­lis uta­zók­hoz.

A kül­föl­di kam­pány Né­met­or­szág­ra, Auszt­ri­á­ra és Olasz­or­szág­ra kon­cent­rál. Köz­ben Al­só- és Fel­ső-Auszt­ri­á­ból, Szász­or­szág­ból, Cseh­or­szág­ból, Szlo­vá­ki­á­ból és Ro­má­ni­á­ból, il­let­ve ha­zánk ár­víz súj­tot­ta tér­sé­gé­ből 500 ár­víz­ká­ro­sult gyer­mek üdül­he­tett in­gyen a Ba­la­ton­nál au­gusz­tus 21. és szep­tem­ber 2. kö­zött a Ma­gyar Tu­riz­mus Rt. és a he­lyi vál­lal­ko­zók ös­­sze­fo­gá­sá­nak ered­mé­nye­ként.

Szántó Zoltán
a szerző cikkei

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Megjelent a Pont itt Magazin!

Minden, ami Klasszis TopDesign 2022 versenyünkről tudható: pályázati kiírás, kategóriák, a hazai és nemzetközi zsűri tagjai, a verseny menete, díjátadó gála, valamint a győztesek bemutatása.

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk