hirdetés
hirdetés

Ki­ál­lí­tás Mis­kol­con

Álom­vá­sár az Avas al­ján

Az utób­bi né­hány év­ben ör­ven­de­te­sen nőtt a vi­dé­ki uta­zá­si ki­ál­lí­tá­sok szá­ma. A már­ci­u­si bu­da­pes­ti nagy­ren­dez­vényt kö­ve­tő he­tek­ben idén is egy­mást ér­ték a vá­sá­rok. A leg­több eset­ben egy hét­vé­gé­re csak egy ju­tott be­lő­lük, más­kor ket­tő kö­zül le­he­tett vá­lasz­ta­ni. A po­ten­ci­á­lis ki­ál­lí­tók szá­má­ra ez egy­szer­re je­len­tett gon­dot és le­he­tő­sé­get. Hal­lo­más­ból ugyan­is na­gyon ne­héz el­dön­te­ni egy vá­sár­ról, ér­de­mes-e oda­utaz­ni vagy sem. Ha vé­gül el­megy az em­ber, ak­kor a sa­ját bő­rén fog­ja ugyan­ezt, drá­ga pén­zért meg­ta­nul­ni. Ab­ban min­den­eset­re az ál­ta­lunk meg­kér­de­zett ki­ál­lí­tók egyet­ér­te­nek, hogy a mis­kol­ci Men­jünk vi­lág­gá! cí­mű ren­dez­vény a leg­jobb vi­dé­ki tu­risz­ti­kai vá­sá­rok kö­zé tar­to­zik.

hirdetés

A ren­de­ző Szer­viz Iro­da ve­ze­tő­jé­től, Bár­dos Ist­ván­tól meg­tud­tuk, mi en­nek az oka. El­ső­sor­ban az, hogy a szer­ve­zők olyan ki­egé­szí­tő szol­gál­ta­tás­nak tart­ják e te­vé­keny­sé­gü­ket, amely­nek el­sőd­le­ges cél­ja nem a mi­nél na­gyobb ha­szon el­éré­se, ha­nem a po­ten­ci­á­lis he­lyi és kör­nyék­be­li uta­zók tá­jé­koz­ta­tá­sa. Ezért nincs be­lé­pő­díj a vá­sár­ra, ezért érik egy­mást a kul­tu­rá­lis prog­ra­mok, ezért szer­vez­nek szak­mai kon­fe­ren­ci­át a vá­sár mel­lé.

En­nek az ál­do­za­tos mun­ká­nak meg is lett az ered­mé­nye. Az idén 83 ki­ál­lí­tó jött el áp­ri­lis 4–6. kö­zött Mis­kolc­ra aján­la­ta­i­val, a vá­sá­ron 15 000 lá­to­ga­tót re­giszt­rál­tak. A ren­dez­vény fej­lő­dé­sé­re jel­lem­ző, hogy egy év­vel ez­előtt 70 ki­ál­lí­tó aján­la­tá­ra 12 000 lá­to­ga­tó volt kí­ván­csi.

A ki­ál­lí­tá­son egyéb­ként min­den­ki ar­ról be­szélt, ha óva­to­san is, hogy Mis­kol­con és kör­nyé­kén las­san élén­kül a gaz­da­ság. Az au­tó­pá­lya ha­ma­ro­san el­éri a vá­rost, egy­más után te­le­pül­nek a kör­nyék­re a mul­ti­na­ci­o­ná­lis ter­me­lő­üze­mek. Mis­kol­con idén nyá­ron nagy­sza­bá­sú Bar­tók- és Puc­ci­ni-fesz­ti­vált ren­dez­nek, a bel­vá­ros épü­le­tei fel­újít­va, park­jai fris­sen vi­rá­go­sít­va vár­ják a tu­ris­tá­kat.

A mis­kol­ci uta­zá­si ki­ál­lí­tás ide­gen­for­gal­mi kon­fe­ren­ci­á­ján Han­sághy Pé­ter, a Gaz­da­sá­gi Mi­nisz­té­ri­um Tu­risz­ti­kai Ál­lam­tit­kár­sá­gá­nak ve­ze­tő fő­ta­ná­cso­sa meg­szív­le­len­dő ta­ná­csok­kal igye­ke­zett el­lát­ni hall­ga­tó­sá­gát. Hang­sú­lyoz­ta az ár-ér­ték arány meg­fe­le­lő ba­lan­szát. Azt, hogy nem­ze­ti kin­cse­ink­nek, pél­dá­ul az ez­red­éves kul­tú­rát fo­lya­ma­to­san ki­ál­lí­tó pan­non­hal­mi vi­lág­örök­sé­günk­nek el kell kér­ni az árát, nem sza­bad két jobb üveg sör árá­ért el­kó­tya­ve­tyél­ni. Más­rész­ről a le­gen­da ki­ak­ná­zat­lan mar­ke­ting­le­he­tő­sé­gé­re vi­lá­gí­tott rá Loch Ness-i és Lourdes­-i pél­dák­kal. A fő­ta­ná­csos sze­rint a sodaszarvas­ról szó­ló re­ge tu­risz­ti­kai ter­mék­ként va­ló be­ve­ze­té­se nem­csak köz­vet­len ext­ra pro­fi­tot je­lent­het, de al­kal­mat ad­hat múl­tunk, gyö­ke­re­ink idő­sze­rű eu­ró­pai be­mu­tat­ko­zá­sá­ra is.

A bor­so­di ki­ál­lí­tás ha­zai dísz­ven­dé­ge a zemp­lé­ni te­le­pü­lés, Kom­lós­ka volt, a Mis­kolc­tól 70 ki­lo­mé­ter­re, a to­ka­ji bor­vi­dék észa­ki, és a zemp­lé­ni táj­vé­del­mi kör­zet dé­li ha­tá­rán fek­vő 500 lel­kes te­le­pü­lés. Kom­lós­ka ha­zánk­ban az egyet­len hely, ahol a min­den­nap­ok­ban be­szé­lik a ru­szin nyel­vet. A fa­lu gö­rög ka­to­li­kus temp­lo­má­nak dí­szí­tett­sé­ge és az or­szág egyet­len ru­szin táj­há­za, ben­ne az utol­só kabolás ke­men­cé­vel, egye­dül­ál­ló lát­vá­nyos­ság. A Kom­lóskára ki­rán­du­ló­kat kü­lön­le­ges, kő­zet­te­lé­re­ket be­mu­ta­tó tan­ös­vény, ru­szin szabaidő- és szo­bor­park il­let­ve a he­lyi bor­ter­me­lők fi­nom to­ka­ji­ja vár­ja. Kom­lóskán a víz­ke­reszt sem akár­ho­gyan zaj­lik. Itt a pa­tak vi­zét szen­te­li meg a he­lyi tisz­te­len­dő, amit az as­­szo­nyok a Jor­dán vi­ze­ként visz­nek ha­za kor­só­ik­ban. Áp­ri­lis utol­só éj­sza­ká­ján ház ma­gas­sá­gú mág­lya ad nap­pa­li fényt az egész éj­jen át mu­la­to­zó ta­vasz­kö­szön­tők­nek. Az if­jú és lel­kes pol­gár­mes­ter, Kö­te­les Lász­ló és ked­ve­se el­szánt mun­ká­já­nak meg­lett az ered­mé­nye. A me­gye és az ál­lam is meg­lát­ta tö­rek­vé­sük­ben a fan­tá­zi­át, így a meg­lé­vő pan­zi­ók ágy­ka­pa­ci­tá­sá­nak bő­ví­té­sé­re, újabb 30 ágyas ven­dég­fo­ga­dó lé­te­sí­té­sé­re kap­tak tá­mo­ga­tást. Ez jó le­he­tő­ség a cé­ges tré­nin­gek részt­ve­vő­i­nek el­szál­lá­so­lá­sá­ban már jár­tas Kom­lós­ka ön­kor­mány­za­tá­nak.

A kül­föl­di dísz­ven­dé­get, a ha­zánk­tól 8000 km-re fek­vő Srí Lan­kát a ma­gya­rul ki­tű­nő­en be­szé­lő tisz­te­let­be­li kon­zul, dr. Padma Gan­noruwa mu­tat­ta be. A te­á­já­ról hí­res szi­get (egy­ko­ri ne­vén Cey­lon) ne­gye­dik leg­fon­to­sabb szek­to­ra a tu­riz­mus. Ez a ma­gá­val ra­ga­dó, jól kom­po­nált úti­fil­met néz­ve nem is cso­da. Hi­szen min­den meg­ta­lál­ha­tó itt, ami egy va­rá­zsos ke­le­ti uta­zás­ra vá­gyó eu­ró­pa­it vonz­hat: ho­mo­kos, pál­ma­fás ten­ger­part, ős­er­dő, ele­fán­tok, eg­zo­ti­kus gyü­möl­csök, a vi­lág­örök­ség­hez tar­to­zó szám­ta­lan épít­mény, és a höl­gyek ked­ven­cei, az ér­té­kes drá­ga­kö­vek, a za­fír és ru­bin.

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Megjelent a Pont itt Magazin!

Minden, ami Klasszis TopDesign 2022 versenyünkről tudható: pályázati kiírás, kategóriák, a hazai és nemzetközi zsűri tagjai, a verseny menete, díjátadó gála, valamint a győztesek bemutatása.

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk