hirdetés
hirdetés

Thermal Hotel Margitsziget

Ismét az él­vo­nal­ban

hirdetés

Alig nyolc hó­na­pig tar­tó fel­újí­tás után né­hány nap­ja Bernard Schreier, a rész­vény­tár­sa­ság fő­tu­laj­do­no­sa ad­ta át ün­ne­pé­lyes ke­re­tek kö­zött a négy­mil­li­árd fo­rin­tos be­ru­há­zás ered­mé­nye­ként fel­újí­tott Da­nu­bi­us Ther­mal Ho­tel Mar­git­szi­ge­tet. Az ün­ne­pé­lyes meg­nyi­tón az is ki­de­rült, hogy az óri­ás be­ru­há­zást sa­ját ere­jé­ből ol­dot­ta meg a tár­sa­ság, mi­vel a mun­ká­la­tok el­kez­dé­se­kor még nem hir­det­ték meg a Szé­che­nyi terv pá­lyá­za­ta­it. Azt is meg­tud­tuk azon­ban, hogy a jö­vő­ben a Da­nu­bi­us is él­ni kí­ván a gaz­da­ság­fej­lesz­té­si prog­ram le­he­tő­sé­ge­i­vel, így a meg­úju­lás előtt ál­ló pé­csi Ná­dor Szál­lo­da ese­té­ben már szá­mí­ta­nak a Szé­che­nyi terv anya­gi tá­mo­ga­tá­sá­ra.

A Mar­git­szi­get pa­ti­nás szál­lo­dá­ja egyéb­ként 1979-ben nyi­tot­ta meg ka­pu­it a ven­dé­gek előt­t, ak­ko­ri lép­ték­kel óri­á­si, 950 mil­li­ós be­ru­há­zás ered­mé­nye­ként. A ház 22 éves mű­kö­dé­se so­rán kö­zel 400 ezer ven­dé­get fo­ga­dott, akik­nek 90 szá­za­lé­ka kül­föl­di volt. Tíz év azon­ban hos­­szú idő egy szál­lo­da éle­té­ben, és már jó né­hány éve szük­ség lett vol­na a ház fel­újí­tá­sá­ra. Az il­le­té­ke­sek nem tit­kol­ják, hogy a ver­seny­tár­sak kénysz­erítet­ték ki, hogy a cég ve­ze­té­se elő­re hoz­za a be­ru­há­zást.

Az épü­let tel­jes kö­rű át­épí­té­se egyéb­ként nyolc hó­nap alatt zaj­lott le. El­ső lé­pés­ként az uszo­da újult meg, ezt kö­vet­te a la­kó­szin­tek meg­szé­pí­té­se. Köz­ben az épü­let ka­pa­ci­tá­sát is si­ke­rült nö­vel­ni­ük az­ál­tal, hogy egy mű­sza­ki szin­tet ven­dég­szint­té ala­kí­tot­tak át, egy eme­le­tet rá­épí­tet­tek a meg­le­vő szin­tek­re, és az iro­dai szin­te­ket is át­ala­kí­tot­ták. A pro­fil­bő­ví­tés je­gyé­ben két exk­lu­zív szint áll ezen­túl az üz­let­em­be­rek ren­del­ke­zé­sé­re.

5000 új nö­vény te­le­pí­té­sé­vel meg­újult az épü­le­tet kö­rül­öle­lő kert is, és kor­társ mű­vé­sze­ti al­ko­tá­sok­kal egé­szí­tet­ték ki a szál­lo­da mű­vé­sze­ti de­ko­rá­ci­ó­it. Meg­na­gyob­bí­tot­ták a szál­lo­da Pla­tán ét­ter­mét, a hall­ban lob­bybárt ala­kí­tot­tak ki, és kor­sze­rű­sí­tet­ték a ren­dez­vény­ter­me­ket. Na­gyon ko­moly vál­to­zá­sok tör­tén­tek a gyógy­ásza­ti rész­leg­ben is, ahol a meg­le­vő egy­sé­gek fel­újí­tá­sa mel­lett va­do­na­túj szol­gál­ta­tá­sok is he­lyet kap­tak. A tra­di­ci­o­ná­lis re­u­ma­to­ló- ­gi­ai és bel­gyó­gyá­sza­ti el­lá­tá­sok mel­lett im­már vi­lág­szín­vo­na­lú kar­di­o­ló­gi­ai di­ag­nosz­ti­kai rész­leg, se­bé­szet, in­ha­lá­ci­ós rész­leg és fo­gyó­kú­rás ke­ze­lés is a rek­re­á­ci­ó­ra vá­gyó ven­dé­gek ké­nyel­mét szol­gál­ja.

Szántó Zoltán
a szerző cikkei

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Megjelent a Pont itt Magazin!

Minden, ami Klasszis TopDesign 2022 versenyünkről tudható: pályázati kiírás, kategóriák, a hazai és nemzetközi zsűri tagjai, a verseny menete, díjátadó gála, valamint a győztesek bemutatása.

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk