hirdetés
hirdetés

Thaiföldön töretlenül fejlődik a turizmus

Nagy örö­münk­re szol­gált, ugyan­ak­kor ko­moly meg­tisz­tel­te­tés is volt la­punk szá­má­ra, ami­kor a Thai­föl­di Ide­gen­for­gal­mi Hi­va­tal frank­fur­ti kép­vi­se­le­te meg­hí­vott min­ket éves be­utaz­ta­tó vá­sá­rá­ra, a Thailand Travel Mart 2001 ren­dez­vé­nyé­re, Pattayára. Az idei ta­lál­ko­zón szá­mos ki­ál­lí­tó vett részt a Mekong-ré­gi­ó­ból is, je­len­tő­sen szí­ne­sít­ve ez­zel a fo­ga­dó or­szág egyéb­ként is gaz­dag kí­ná­la­tát. Mos­ta­ni ös­­sze­ál­lí­tá­sunk­ban el­ső­sor­ban a thai­föl­di új­don­sá­gok­kal fog­la­ko­zunk, kö­vet­ke­ző lap­szá­munk­tól kezd­ve azon­ban szá­mos új tu­risz­ti­kai ter­mé­ket mu­ta­tunk a dél­ke­let-ázsi­ai ré­gi­ó­ból.

hirdetés

Juthamas Siriwan, a TAT kormányzóhelyettese nagy saj­ná­lat­tal em­lé­ke­zett meg a ren­dez­vény meg­nyi­tó­ján az Ame­ri­kát ért ter­ror­tá­ma­dás­ról, és ki­fe­jez­te saj­ná­la­tát az ame­ri­kai nép iránt. Hoz­zá­tet­te ugyan­ak­kor, hogy a sze­ren­csét­len ese­mény el­le­né­re a Thailand Travel Mart elő­ze­te­sen re­giszt­rált ki­ál­lí­tói és vá­sár­lói kö­zül csu­pán tu­cat­nyi­an mond­ták vis­­sza lá­to­ga­tá­su­kat a bi­zony­ta­lan­nak tű­nő hely­zet­re va­ló te­kin­tet­tel.

Thai­föld­ről és a Mekong kö­rül fek­vő ál­la­mok­ból ös­­sze­sen 219 vál­lal­ko­zás ál­lí­tott ki, míg a vá­sár­lók szá­ma ezt né­mi­leg alul­múl­ta: 159, de a vi­lág 40 or­szá­gá­ból. Ma­gyar­or­szá­got há­rom po­ten­ci­á­lis vá­sár­ló kép­vi­sel­te. Krup­pa Il­di­kó, az American Express szí­ne­i­ben, Szal­ma Sán­dor, a Kon-Tiki ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja, va­la­mint Walter G. Kobale, a For 2 uta­zá­si iro­da Ma­gyar­or­szá­gon és Auszt­ri­á­ban élő és dol­go­zó, oszt­rák ál­lam­pol­gár­sá­gú tu­laj­do­no­sa. Juthamas asz­­szony is fel­hív­ta a részt­ve­vők fi­gyel­mét a thai­föl­di kong­res­­szus- és ren­dez­vény­tu­riz­mus egy­re nö­vek­vő je­len­tő­sé­gé­re.

A leg­fris­sebb ada­tok sze­rint 313 170 fő ér­ke­zett Thai­föld­re ta­valy ilyen cél­ból, kö­zü­lük kö­zel 100 000-en nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­kon vet­tek részt, 50 000-en ki­ál­lí­tá­sok­ra jöt­tek, míg az incentive cél­lal uta­zók lét­szá­ma meg­ha­lad­ta a 160 ez­ret. 21 mil­li­árd baht be­vé­telt je­len­tett mind­ez a thai gaz­da­ság­nak, míg a kö­rül­be­lül 70 ezer fő­nyi kí­sé­rő csa­lád­tag to­váb­bi két­mil­li­árd bahtot köl­tött itt el lá­to­ga­tá­sa alatt. 2001– 2002 so­rán min­den ren­dez­vény­szer­ve­ző, aki Thai­föld­re hoz üz­let­em­be­re­ket, kü­lön­le­ges el­bá­nás­ban ré­sze­sül: a TAT gon­dos­ko­dik a ven­dé­gek ün­ne­pé­lyes kö­szön­té­sé­ről a re­pü­lő­té­ren, a ren­dez­vény nyi­tó- és záróestjén ha­gyo­má­nyos kul­tu­rá­lis mű­sor­ról, ked­vez­mé­nyes VIP-kártyákról, ga­ran­tált szál­lo­dai szo­ba­árak­ról, to­váb­bá ap­ró bú­csú­aján­dé­kok­ról.

Szépülő Pattaya

And­rew J. Wood, a Royal Cliff Beach Resort ve­zér­igaz­ga­tó­ja szerint a luxusüdülőhely kü­lön fo­ga­lom Pattayán. Az új au­tó­pá­lyá­nak kö­szön­he­tő­en im­már alig két óra alatt ké­nyel­me­sen el­ér­he­tő Bang­kok­ból. 18 golf­pá­lya ta­lál­ha­tó a szál­lo­da kör­nyé­kén, és 2000-ben át­ad­ták Pattaya kö­zel 2 mil­li­árd bahtos költ­ség­gel meg­épí­tett szenny­víz­tisz­tí­tó te­le­pét.


A lu­xus­szál­lo­dában 3,55 mil­lió dol­lá­ros be­ru­há­zás ered­mé­nye­ként tel­je­sen fel­újí­tot­ták a Royal Winget és a ter­mál­für­dőt, eköz­ben las­san a Royal Cliff Beach Ho­tel 4,45 mil­lió dol­lár ér­té­kű át­ala­kí­tá­sa is las­san be­fe­je­ző­dik. En­nek ered­mé­nye­ként egy hét eme­let ma­gas, üveg­fa­lú át­ri­um fo­gad­ja a lá­to­ga­tó­kat a be­já­rat után, víz­esé­sek­kel, fal­fest­mé­nyek­kel és dús nö­vé­nyi de­ko­rá­ci­ó­val. Alig két éve épült meg a szál­lo­da­köz­pontnál a Pattaya Exhi­bi­tion and Convention Hall (PEACH), amely az or­szág egyik leg­mo­der­nebb ren­dez­vény­hely­szí­ne, amely most a TTM 2001-nek is ott­hont adott, mind a ki­ál­lí­tók, mind a lá­to­ga­tók leg­na­gyobb meg­elé­ge­dé­sé­re.

Szántó Zoltán
a szerző cikkei

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Megjelent a Pont itt Magazin!

Minden, ami Klasszis TopDesign 2022 versenyünkről tudható: pályázati kiírás, kategóriák, a hazai és nemzetközi zsűri tagjai, a verseny menete, díjátadó gála, valamint a győztesek bemutatása.

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk