hirdetés
hirdetés

A sokarcú „magyar tenger”

Ba­la­to­ni study tú­rán mu­tat­ta be a Ma­gyar Tu­riz­mus Rt. a mé­dia és a szak­ma kép­vi­se­lő­i­nek, hogy a ví­zen és a víz kö­rül mi min­den vár­ja a tu­ris­tá­kat az új sze­zon­ban. A há­zi­gaz­da a Ba­la­to­ni Re­gi­o­ná­lis Pro­jekt Iro­da ve­ze­tő­je, Ko­vács Mik­lós volt.

hirdetés

Lá­to­ga­tá­sunk ide­jén a tó tisz­ta, zöl­des­kék hul­lá­mo­kat fod­roz­va fe­led­ni lát­szott az utób­bi évek víz­hi­á­nyát. A balatonföldvári fel­újí­tott, ápolt ki­kö­tő­ben biz­ta­tó­an nagy szám­ban rin­ga­tóz­tak a fe­hér jach­tok. A Ba­la­to­ni Ha­jó­zá­si (BH) Rt. üze­mel­te­ti a tó kö­rül ta­lál­ha­tó vi­tor­lás­ki­kö­tők több­sé­gét. 10 nagy és 11 ki­sebb ki­kö­tő­ben mint­egy 2000 vi­tor­lás­hel­­lyel vár­ják a vi­tor­láz­ni vá­gyó­kat. Idén Keszt­he­lyen nyí­lik új ki­kö­tő. Míg a Fo­nyód mo­to­ros rin­gott ve­lünk a ví­zen, meg­tud­tuk azt is, hogy a BH Rt. 22 sze­mély­ha­jó-ki­kö­tő­ben 26 sze­mély­ha­jót és 4 kom­pot köz­le­ked­tet. A sé­ta- és me­net­rend­sze­rű­en köz­le­ke­dő já­ra­tok mel­lett egy­re ked­vel­teb­bek a bé­relt nosz­tal­gia- és ren­dez­vény­ha­jók. Új ha­jót is vett a cég, amely bo­nyo­dal­mas szá­raz­föl­di uta­zás után ér­ke­zett a tó­ra. A BH Rt. és a MÁV Rt. jú­ni­us­tól au­gusz­tu­sig be­ve­ze­ti a ked­vez­mé­nyes, kö­zös, több na­pon át hasz­nál­ha­tó Ba­la­ton mix kár­tyát.

A Ba­la­ton­nál ko­ráb­ban oly so­kat kri­ti­zált szál­lás­helymi­nő­ség­re sem le­het im­már pa­nasz, egy­más után ad­ják át a fel­újí­tott szál­lo­dá­kat. A 74 szo­bás, klimatizált, négy­csil­la­gos Ho­tel Marina-Port pél­dá­ul egész év­ben üze­mel, s min­dent nyújt, mi szem-száj­nak in­ge­re. Nem vé­let­len, hogy a ház ven­dég­éj­sza­ká­i­nak 70 szá­za­lé­kát az üz­le­ti-kon­fe­ren­cia tu­riz­mus hoz­za.

Bi­va­lyok, lo­vak és a drótszamár

A Ba­la­ton közelében egy­re töb­ben fe­de­zik fel a Balaton-felvidéki Nem­ze­ti Park be­mu­ta­tó­he­lye­it, így Kápolnapusztán a Bi­valy­re­zer­vá­tum Szé­che­nyi terv tá­mo­ga­tá­sá­val fel­épült lá­to­ga­tó­köz­pont­ját. Bog­lá­ron, a Ken­ta­ur Lo­vas- és Folk­lór Sza­bad­idő­köz­pont­ban lovas-táborokat, cso­por­tok szá­má­ra folk­lór prog­ra­mo­kat, lo­vas­be­mu­ta­tó­kat, szü­re­ti mu­lat­sá­go­kat szer­vez­nek. Nye­reg­be pat­tan­ni im­már a ke­rék­pá­ro­zás sze­rel­me­se­i­nek is le­het, sőt ér­de­mes. A study tú­ra rész­ve­vő­i­nek zö­me ki­pró­bál­ta a ba­la­to­ni brin­ga­kör­út egy 1,5 km-es sza­ka­szát. Er­re egy olyan cég jó­vol­tá­ból nyí­lott le­he­tő­ség, amely biz­to­sít­ja a ke­rék­pár­köl­csön­zést és szál­lí­tást, így vég­re ös­­sze­állt a rég­óta áhí­tott újabb ba­la­to­ni ter­mék.

Jó bor terem…

A Ba­da­cso­nyi Bor­vi­dé­ken 2000 hek­tár­nyi sző­lő­ül­tet­vény ter­mi a hí­res bo­ro­kat. A toszkánai szép­sé­gű táj­ban gom­ba mód­ra sza­po­rod­nak a csa­lá­di pin­cé­sze­tek, han­gu­la­tos és mi­nő­sé­gi ven­dég­fo­ga­dást kí­nál­va. Meg­ala­kult a Ba­da­cso­nyi Tör­té­nel­mi Bor­vi­dék Út­ja egye­sü­let, amely 31 bor­ház, ven­dég­lő és csár­da kí­ná­la­tát rek­lá­moz­za. Meg­cso­dál­tuk Balatonlelle fö­lött, a Szent Do­nát ká­pol­na tö­vé­ben a tör­té­nel­mi prés­há­zat, a Konyári pin­cé­sze­tet. Itt tölgy­fa ­hor­dó­ban ér­lelt vö­rös­bo­ro­kat íz­lel­get­tünk, míg a Kál-VIN pin­cé­szet ne­mes olasz­riz­ling­jé­vel nyer­te meg tet­szé­sün­ket. Keszt­he­lyen a Bac­chus Bor­mú­ze­um­ban, a 200 éves pin­cé­ben a több száz éves pré­sek és a sző­lő­mű­ve­lés egyéb esz­kö­zei idé­zik a Balaton-felvidék ősi bor­kul­tú­rá­ját.

Wellness & kon­fe­ren­cia

A Ba­la­ton tu­riz­mu­sá­nak idény­jel­leg­ét leg­in­kább az egész­ség- és kon­fe­ren­ciatu­riz­must szol­gá­ló mi­nő­sé­gi lé­te­sít­mé­nyek­kel le­het meg­vál­to­zat­ni. Négycsil­la­gos lett az alsópáhoki Kolping-Hotel. Az üdü­lő­pa­ra­di­csom ne­ve Spa & Family Resortra vál­to­zott. A szál­lo­da spe­ci­a­lis­ta a gye­re­kes csa­lá­dok tel­jes ké­nyel­mé­nek biz­to­sí­tá­sá­ban. Önál­ló bioüdülőházakat épí­tet­tek csa­lá­dok, ba­rá­ti tár­sa­sá­gok szá­má­ra.

Sió­fo­kon már 5 négy­csil­la­gos szál­lo­da ta­lál­ha­tó. A tú­ra részt­ve­vői a Wellness & Conference Ho­tel Residence-t lá­to­gat­ták meg. A szál­ló 56 lég­kon­di­ci­o­nált szo­bá­ja mel­lé tár­gya­ló­ter­met, él­ményfür­dőt, sza­u­nát, szép­ség­sza­lont kí­nál.

Kü­lön­le­ges adott­sá­gok­kal, víz­par­ti fek­vés­sel, ős­fás park­kal (hát­tér a ba­da­cso­nyi he­gyek) ren­del­ke­zik a há­rom­csil­la­gos Club Ho­tel Ba­da­csony. Az idei sze­zon­ra tem­pe­rált vi­zű me­den­cé­vel bő­ví­tet­ték szol­gál­ta­tá­sa­ik kö­rét. A CHB el­ső­ként ve­zet­te be a Ba­la­ton­nál az „all inclusive” rend­szert. Több száz fős ren­dez­vé­nyek le­bo­nyo­lí­tá­sá­ra al­kal­mas a keszt­he­lyi Ba­la­ton Kong­res­­szu­si Köz­pont. A Ba­la­to­ni RIB Ba­la­ton-kár­tya be­ve­ze­té­sét ter­ve­zi.

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Találkozzunk a Facebookon!

Kiadónk társoldalai